• 0
 • 0
 • 0
 • 2615

 

Origin : Bokhara, Uzbekistan

 • 1
 • 0
 • 1
 • 1589

 

 • 0
 • 0
 • 1
 • 1134

Tags : cotton, white, 1870

Origin : Nurata

 • 0
 • 1
 • 0
 • 1063

 

 • 0
 • 0
 • 0
 • 987

Tags : linen, white

 

 • 0
 • 0
 • 0
 • 970

 

 • 0
 • 0
 • 0
 • 875

 

 

 • 0
 • 0
 • 0
 • 845

 

 

 • 0
 • 0
 • 0
 • 811

Tags : white, cotton, 1890

Origin : taschkent

 • 0
 • 1
 • 0
 • 801

 

 

 • 0
 • 0
 • 0
 • 788

Tags : Bokhara

Origin : Uzbekistan